Semaltdan gollanma: Işiňiz sanly bolup biler

Kompaniýalaryň köpüsi üçin täze sanly döwrüň tehnologiki ösüşleri çäksiz potensialy hödürleýär. Gözleg motory optimizasiýasynyň (SEO) tendensiýasy sebäpli köp firmalar internete girýärler. Netijede, işewürleriň gülläp ösmegine sebäp bolup biljek täze marketing kanaly hökmünde interneti kabul etmegi möhümdir.

Sanly işiňizi onlaýn ýagdaýda üstünlikli amala aşyrmak üçin “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Oliwer King tarapyndan takyk beýan edilen bu taraplary göz öňünde tutuň .

1. Akylly maşynlar

Maşyn zähmeti adam tagallalaryny çalt çalyşýar. Beýleki ýagdaýlarda akylly enjamlaryň ulanylyşy artýar. Analitikler zatlar internetinde (IoT) 2020-nji ýyla çenli 20,8 milliarddan gowrak “akylly maşyn” internet birikmesini ulanjakdygyny çaklaýarlar. Iň täze tehnologiýa görä, adaty akylly enjamlar:

  • Öz-özi sürýän awtoulaglar ýaly awtomatlaşdyryş
  • Duýgurlyk (NFC ýaly IoT datçikleri)
  • Fiziki taýdan köp sanly 3d öwüşginleri döretmek üçin 3d çap etmek
  • Täze onlaýn ekosistemalara mümkinçilik berýän API-leri paýlaşmak
  • Sözleýiş tanamak, barmak yzlary we gözlegleri arassalamak ýaly ulanyjynyň özara gatnaşygy

2. Biliş hasaplamasy

Emeli intellekt (AI) akylly enjamyň işlemegini öz üstüne alýar. Dürli tehnologiýalaryň özara baglanyşygy arkaly akyl kompýuterleri adam dünýäsine pikirlenip, täsirleşip, öwrenip we düşünip bilerler. Häzirki wagtda emeli intellektli akylly maşynlar adamlaryň işini doldurýar. Çaklamalar we gymmatly üýtgeşmeler barada düşünjeler ýaly ugurlarda kömek edýärler. Iş dünýäsinde kompýuterler tendensiýalary seljerip we üstünlik gazanmak ähtimallygy ýokary bolan çözgüt berip bilerler.

3. bozujy üýtgeşiklik

Esasanam IT barada aýdylanda tehnologiýa ýokary dinamiki. Bu öňe gidişlik, işiňizi gowulaşdyrmak üçin täze ýollary kabul etmäge taýyn bolmalydygyňyzy aňladýar. Täze usullar, has köp işçi almak we käbir işçileriň ulanylmagynyň nädogry bolmagy ýaly uly bökdençlikleri öz içine alyp biler. Päsgelçilik, ussatlygy ýokarlandyrmak ýaly käbir onlaýn okuw usullary üçin işgärleriňizi alyp biler. Işçileriň köpüsi bu hili näsazlygy ýumşak kabul etmeýärler. Käbirleriniň garşy çykmagy bilen, çemeleşmäniň ähmiýetine we kompaniýada uzak möhletleýin peýdasyna ynandyrmak siziň borjuňyzdyr.

4. Sanly tehnologiýalar

Muňa ýokardaky faktorlar, maglumatlar we analitika döwri girýär. Internet we kompýuterleriň döredýän köp sanly mümkinçilikleri sebäpli täze kärhanalar başlaýar. Mysal üçin, enjamlar dünýäsinde web sahypalary okyjylary üçin mazmuny arassalamak arkaly öz tejribelerini şahsylaşdyrýarlar. Google ýaly gözleg motorlary, gözleýän gözleg elementiňizi çaklamaga ukyply. Beýleki ýagdaýlar üçin, maksatlaýyn mahabat bazaryň derňewini has gowy suratlandyrýan interneti eýeledi.

Netije

Kompaniýalar täze müşderileriň yzygiderli üpjünçiligini almak üçin internete girip bilerler. SEO arkaly ulanyjylar belli bir açar sözler toplumy üçin SERP-lerde sagdyn ýer bellemek bilen bir hatarda güýçli marka barlygyny döredýärler. Bu ýagdaý onlaýn marketingiň özenidir. Her bir iş bu netijä ýetmäge synanyşýar. Aboveokardaky faktorlar, işiňizi firmanyň käbir möhüm taraplaryna sanly platforma girizmäge itergi berip biler.